Emigratie Zweden


Algeme informatie
Met een oppervlakte van bijna 450.000 km2 is Zweden bijna 11 keer zo groot als Nederland. Het aantal inwoners ligt op circa 9,3 miljoen.

GEOGRAFIE
Van noord naar zuid is het land 1.574 kilometer lang, de grootste breedte bedraagt 500 kilometer. In het westen grenst Zweden aan Noorwegen, in het noorden aan Finland. De grens met Noorwegen is 1.643 kilometer lang, die met Finland 536 kilometer. In het zuidwesten grenst Zweden aan het Skagerrak en het Kattegat, in het oosten aan de Oostzee en de Botnische Golf. Voor de oostkust liggen de eilanden Öland en Gotland. De kustlijn is 2.500 kilometer lang, inclusief inhammen zelfs 7.500 kilometer.

Om historische redenen is Zweden in te delen in drie gebieden: Zuid-, Midden- en Noord-Zweden. Zuid-Zweden of Götaland is het dichtstbevolkte gebied. Midden-Zweden of Svealand is het historische hart van Zweden. Noord-Zweden of Norrland beslaat het grootste gedeelte van Zweden en is tegelijkertijd het dunst bevolkt. In het onherbergzame deel van Norrland wonen de Lappen met hun rendierkudden. Door de rijkdom aan delfstoffen is dit deel echter een belangrijk gebied voor de industrie.

Zweden heeft veel meren, waarvan er een aantal tot de grootste van Europa behoren (zoals het Vännern of Vättern en het Mälaren). Voor de oostkust liggen ontelbare rotseilandjes (scheren), die deels begroeid, deels geheel kaal zijn. Het scherengebied (Archiapelago) is een populair vakantieoord. De overwegend vlakke zuidelijke kust heeft op enkele plaatsen zandstranden. Het totaal aantal Zweedse eilandjes wordt geschat op 150.000.

Een lange bergketen in het noordwesten strekt zich uit langs de grens met Noorwegen. Deze keten is niet hoog, gemiddeld 1.200 meter. De hoogste top is de 2.123 meter hoge Kebnekajse, ten westen van Kiruna; de Äpartjåkko zou evenwel 27 meter hoger zijn. Typisch voor het land zijn de langgerekte heuvelruggen, waarvan er enkele naast elkaar liggen; de meeste zijn met bossen bedekt. In totaal is 58 procent van de Zweedse bodem met bossen bedekt. Vanaf het gebergte loopt het landschap van de Noors-Zweedse grens naar de Oostzee af. In die richting stromen dan ook de meeste rivieren. Zuid-Zweden is zacht glooiend en bedekt met bossen, weiden en akkers. Het glooiende Midden-Zweden heeft bossen en meren, maar minder akkers. Het ruige Noord-Zweden heeft bergen, moerassen en uitgestrekte wouden.

KLIMAAT
Het grootste deel van Zweden heeft een landklimaat, met koude winters en behaaglijk warme zomers. Er komen echter grote verschillen voor, omdat Zweden zich uitstrekt van 55 - 69 graden noorderbreedte. Het zuidelijk deel van het land heeft een zeeklimaat, met over het algemeen vochtig en zacht weer. Onder invloed van de Warme Golfstroom, die langs de westkust loopt, is het hier relatief warmer dan elders op dezelfde breedtegraad. De zomer is minstens even warm als in West-Europa. Dankzij de Golfstroom is de gemiddelde zomertemperatuur er zelfs vier graden hoger dan in Nederland. Midden-Zweden heeft een continentaal klimaat, met koude winters en warme, droge zomers. De havens in de Botnische Golf vriezen in de vaak strenge winters dicht. De zomermaanden (juni-augustus) zijn behoorlijk warm; Stockholm heeft in de zomer een gemiddelde dagtemperatuur van 18 graden Celsius. Ongeveer een zevende deel van Zweden ligt ten noorden van de poolcirkel. Dit leidt er samen met de bergachtige ligging toe dat de wintertemperatuur in het noorden laag is. De winter begint al eind september en de temperatuur kan dalen tot -40 graden Celsius, maar doordat de lucht droog is en de wind vaak ontbreekt, is de kou wel te verdragen. In de zomer gaat de zon (bijna) niet onder en lopen de temperaturen op tot heel behaaglijke hoogten.

Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw
Ondanks de grootte van het land wonen er slechts 9,13 miljoen mensen (2007) in Zweden. Sinds 2005 groeit de bevolking met 0,4 procent per jaar, iets meer dan in de jaren daarvoor. In 2005 (periode januari tot en met oktober) bedroeg de bevolkingsgroei 31.012. In dezelfde periode in 2006 bedroeg deze 59.897. De bevolkingsgroei wordt voor 75 procent veroorzaakt door immigratie. In 2006 waren er 81.197 immigranten, tegenover 36.692 emigranten. De bevolking is in 2006 met 65.505 toegenomen. Het is daarmee een van de dunst bevolkte landen van Europa. Een groot deel van de bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door de toename van het aantal immigranten , waarvan een aanzienlijk deel vluchteling is uit Irak en Somalië. In 2001 was bijna 12,5 procent van de Zweedse bevolking van buitenlandse afkomst. Veranderingen in geboorte- en sterftecijfers hebben ertoe geleid dat de nationale bevolkingsopbouw is gewijzigd. Het aantal personen dat de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken zal naar verwachting vrij snel stijgen de komende drie decennia. Naar verwachting zal 25 procent van de bevolking in 2040 ouder zijn dan 65 jaar (meer dan 17% in 2005).

Spreiding bevolking
De verschuiving van een agrarische naar een industriële samenleving begon in Zweden in de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de buitenlandse vraag naar ijzer en houtproducten, de bouw van een nationaal spoorwegnet en de mechanisatie van de landbouw een snelle groei van de economie bewerkstelligden. De industrialisatie veroorzaakte een verschuiving van werkgelegenheid en bevolking van het platteland naar de stedelijke gebieden rond het spoorwegnet. Meer dan 80 procent van de bevolking woont in stedelijke gebieden. In de drie grootste stedelijke agglomeraties, Stockholm (1,8 miljoen), Göteborg (834.669) en Malmö (518.506) woont ruim 31 procent van de bevolking. Ongeveer 75 procent van de gemeenten in Zweden heeft minder dan tweeduizend inwoners. De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Zweden is 22 inwoners per vierkante kilometer, variërend van 278 in de regio Stockholm tot 3 in het noorden.

Beroepsbevolking

De werkloosheid in Zweden bedroeg 9,1 procent van de beroepsbevolking in het tweede kwartaal van 2009. 2,3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. In februari 2009 was het aantal werkenden 4.460.000, een daling van 76.000 of 1,2 procent vergeleken met februari 2008. Bijna de helft (48 procent) van de totale beroepsbevolking is vrouw. Van de vrouwen werkt 28 procent in deeltijd (minder dan 35 uur) terwijl van de mannen 6 procent in deeltijd werkt.

 
RELIGIE
Van de totale bevolking is 87 procent lid van de Lutherse staatskerk, ook wel 'Zweedse Kerk' genoemd. Ieder kind dat in Zweden geboren wordt, is automatisch lid van de staatskerk. Hoewel bijna iedere Zweed op papier lid is van deze kerk, zijn de actieve participatie en kerkgang in de Zweedse Kerk erg laag. In de 'vrije kerken', zoals de pinkstergemeenten, de hervormde kerk (missions kyrka), het Leger des Heils en de baptistengemeenten, zijn betrokkenheid en participatie veel hoger, maar deze kerken zijn in verhouding tot de Zweedse staatskerk klein.

TAAL
De officiële taal in Zweden is het Zweeds. De standaardtaal is voornamelijk gebaseerd op het dialect dat in het gebied rond Stockholm gesproken wordt. In de verschillende regio's worden ook andere dialecten gesproken (bijvoorbeeld Dalmål in Dalarna in het midden van Zweden en Skånsk in het vlak bij Denemarken gelegen Skåne).

 

 bestuurlijke organisatie

 
POLITIEK
Zweden heeft een constitutionele, parlementaire monarchie. Sinds 1973 staat koning Carl XVI Gustaf aan het hoofd. De koning heeft geen politieke macht en neemt vrijwel niet deel aan de politiek. Hij vertegenwoordigt de natie en is volgens de grondwet het staatshoofd. In deze functie voert hij slechts ceremoniële taken uit als de officiële vertegenwoordiger van Zweden.
Het parlement (de Riksdag) heeft een kamer met 349 leden die direct worden gekozen volgens een proportioneel kiesstelsel voor een periode van vier jaar. Er is een kiesdrempel van 4 procent. De zeven partijen die op het ogenblik in het parlement vertegenwoordigd worden zijn:
  • de Moderaten (Moderata Samlingspartiet)
  • de Liberale Partij (Folkpartiet Liberalerna)
  • de Centrumpartij (Centerpartiet)
  • de Christen-Democratische Partij (Kristendemokratiska Samhällspartiet)
  • de Sociaal-Democratische Partij (Socialdemokratiska Arbetare Partiet)
  • de Linkse Partij (Vänsterpartiet)
  • de Groen-Linkse Partij (Miljöpartiet).

De politieke partijen zijn goed georganiseerd, zowel binnen als buiten het parlement. De grootste partij, de Sociaal-Democratische Partij, is nauw verbonden met de vakbondsbeweging (LO), die een aantal sociaaldemocratische vertegenwoordigers in het parlement heeft. De afgelopen decennia hebben de sociaaldemocraten vaak de meerderheid in het parlement gehad en ook de regering gevormd. Van de laatste 74 jaar waren de sociaaldemocraten 65 jaar aan de macht.

Bij de verkiezingen van 17 september 2006 won echter de Alliantie voor Zweden, bestaande uit de Moderaten, de Centrumpartij, de Liberale Volkspartij en de Christen-Democratische partij, met 48,2 procent van de stemmen. Samen hebben zij 178 zetels in het parlement. De sociaaldemocraten kregen samen met hun bondgenoten de Linkse Partij en de Groene Partij 46 procent van de stemmen (171 zetels). Op 6 oktober 2006 trad een nieuwe regering aan onder leiding van premier Fredrik Reinfeldt (Moderate Partij).

STAATSINDELING
De wetgevende macht ligt bij de politieke partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn. De uitvoerende macht berust bij de regering. Zweden kent 11 ministeries en 22 ministers. De ministeries zijn in Zweden klein, met in het algemeen niet meer dan honderd medewerkers (inclusief administratieve staf). Ze houden zich hoofdzakelijk bezig met beleidsvorming. De praktische invulling en uitvoering van het beleid worden gedelegeerd naar de ongeveer honderd 'administratieve agentschappen'. Deze agentschappen hebben een directeur-generaal, die aangewezen wordt door de regering, in het algemeen voor een periode van zes jaar. De agentschappen zijn verplicht om direct met elkaar samen te werken, zonder de tussenkomst van de ministeries. Vanwege hun onafhankelijke positie worden de agentschappen geacht voorstellen te doen aan de regering over de invulling van het regeringsbeleid. Op basis van hun praktische ervaring komen ze vaak met amendementen op wetten en regelgeving van regering en parlement.

Naast de agentschappen spelen de provincies (County Administrations) en gemeenten een grote rol in de uitvoering van het regeringsbeleid. Iedere provincie heeft een gekozen provincieraad, die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg in de provincie. De gekozen gemeenteraden heffen ook inkomsten- en onroerendgoedbelasting en zijn verantwoordelijk voor openbare diensten als scholen, kinder- en ouderenzorg, huisvesting, cultuur en sportactiviteiten. De gemeenten in Zweden hebben, in vergelijking met die in andere landen, een grote vrijheid om openbare diensten aan te bieden in de vorm en op de wijze die zij willen. Tegelijkertijd zijn zij door wetten en regelgeving verplicht om een aantal basisdiensten aan te bieden, waarvoor zij echter subsidies krijgen van de nationale regering.

Literatuur voor emigranten

Op deze pagina vindt u een overzicht van woordenboeken, cursusboeken en boeken over emigreren naar Zweden. Klik op de titel of de afbeelding van het boek voor meer informatie en bestelling.
 
We doen het gewoon !
Algemeen emigratie boek met verhalen uit diverse landen.
In dit boek leest u zeventien diverse ervaringen, in en buiten Europa. Het zijn ervaringen door de bewuste mensen zelf opgeschreven. Met de mooie en minder mooie kanten welke het emigraatieproces met zich mee kan brengen. Maar vooral ook stimulerende ervaringen over levensverrijking, ultieme vrijheid, en over een nieuw leven op te bouwen.
 
 

Bestemming Zweden
Bij een emigratie komt het één en ander kijken. Dingen waaraan u moet denken. Overal lijstjes met wat u nog moet doen in Nederland en wat u als eerste moet regelen in Zweden. Deze emigratie checklist neemt u veel werk uit handen en zorgt ervoor dat u een goed overzicht kunt houden.Emigreren naar Zweden
Emigreren wordt steeds populairder. Vele mensen lopen met de gedachte rond om hun leven elders een een nieuwe start te geven. Toch komt er veel bij kijken. Er zijn talloze en dingen waar u rekening mee moet houden. Dit boek geeft u een duidelijk beeld met zaken welke om de hoek komen kijken bij een emigratieproces naar Zweden.

 
 

Zweeds basiscursus deel 1
Basiscursus Zweeds deel 1 is een goed hulpmiddel voor iedereen die zelfstandig of in een groep Zweeds wil leren. Dit eerste deel is bedoeld voor beginners en begint met een informatief stuk over de Zweedse taal, gevolgd door een beknopte behandeling van de uitspraak van het Zweeds.

 
 

Basisgrammatica Zweeds
De Basisgrammatica Zweeds is een praktisch naslagwerk geschikt voor iedereen die zich de Zweedse taal eigen wil maken. Het is niet alleen bruikbaar als aanvulling op de eerder verschenen onderdelen van het studiepakket Basiscursus Zweeds, maar ook als zelfstandig grammaticaboek.

 

Veel geluk
De ouders van Liaan zijn begin jaren zeventig naar Zweden getrokken, op zoek naar de natuur en het pure leven. Liaan en haar broer Thor groeien daar op in huizen zonder warm water, soms zonder elektriciteit. Liaans moeder treft voorbereidingen voor een midzomerfeest; haar vader verdiept zich in zenboeddhisme en bouwt aan een woonwagen die door een paard wordt voortgetrokken.
Schrijfster Jannah Loontjens werd op 2 januari 1974 geboren in Denemarken. Ze groeide op in Zweden en later ook in Nederland.

 
 

Op reis naar anderland
Dit lees- en doeboek is bedoeld voor kinderen die voor een jaar of langer naar het buitenland gaan of na verloop van tijd naar Nederland of Vlaanderen terugkeren. Het geeft hun de gelegenheid om zelf iets te lezen, op te schrijven en te doen als voorbereiding op de grote sprong naar een ander land. Kinderen vanaf een jaar of 7 kunnen er zelfstandig mee aan de slag.

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb